MBO

Ernstige Reken Wiskunde-problemen en Dyscalculie MBO

Het Protocol
De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskundeonderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. In 2011 verscheen er al een protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar (voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs).

Het ministerie van OCW heeft in 2010 NVORWO de opdracht gegeven om ook een Protocol voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te ontwikkelen. Dit protocol is belangrijk, zeker nu centrale rekenexamens 2F en 3F in het mbo ingevoerd gaan worden. Rekenen staat duidelijk op de kaart. Het onderwijs zal alle zeilen moeten bijzetten om ook de rekenzwakke leerling en de leerling met ernstige rekenproblemen tot het gewenste niveau te brengen.

Waarom rekenen in het mbo?
Het einddoel van het rekenonderwijs is om de leerling zo op te leiden dat hij adequaat kan omgaan met dagelijkse situaties. Dat reikt dus veel verder dan het behalen van een rekentoets. Het protocol geeft aanwijzingen om dit einddoel te bereiken, met name wanneer de rekenontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leraren en leidt tot begeleiding van leerlingen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Dit Protocol ERWD biedt houvast en hulp voor het ontwikkelen van rekenbeleid op mbo-scholen en voor het geven van goed rekenonderwijs in de klas. Dit protocol is geschreven voor iedereen die zich, direct of indirect, bezighoudt met het rekenonderwijs in en om de scholen voor het middelbaar beroeps-onderwijs. Daardoor bevat het protocol ook nuttige informatie voor ouders.

Protocol Enstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie voor het middelbaar beroeps-onderwijs (mbo)

Downloads voor rekenen op mbo-scholen

Protocol voor Ernstige Reken Wiskundeproblemen en dyscalculie MBO

Samenvatting van het Protocol voor Ernstige Reken Wiskundeproblemen en dyscalculie MBO

Checklist rekenen Protocol ERWD MBO

Overzicht van rollen, taken en aanbevolen kwalificaties Protocol ERWD MBO